KURUMSAL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Maya Girişim A.Ş Şirketi tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Şirketimiz, bu sözleşme aracılığıyla tarafınıza ilişkin, isim, unvan, şirket ortaklığı ve ortaklara ait bilgiler ile eğitim bilgileriniz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, sair kişisel verilerinizi;

 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maya Girişim A.Ş. şirketi tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Maya Girişim A.Ş. şirketi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Şirketimizce, tarafınızca bize sağlanan kişisel veriler işlenebilmekte olup bu doğrultuda, size ve ekip arkadaşlarınıza ait;

 • Ad, Soyad,
 • Projedeki görevinize dair bilgiler,
 • Adres,
 • E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri,
 • Eğitim bilgileri,
 • Linkedn Adres vb kullanmakta olduğunuz benzer sitelere ilişkin adresler,
 • Şirket unvanı, e-posta, telefon ve sair iletişimi bilgileri, çalışan sayısı, kuruluş tarihi, ortaklık bilgileri, girişiminizin çalışma alanı, ürününüzün/hizmetinizin hangi aşamada olduğu, pazar ve rakip analizi, girişiminizin başarıları (patent, fikri haklar vb), ihtiyaçları (ihtiyaç duyacağınız uzmanlık alanları örneğin, ürün tasarımı, iş geliştirme gibi), yatırım beklentisi
   

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Maya Girişim A.Ş şirketi tarafından, size ait veriler, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Maya Girişim A.Ş’ne ait web siteleri, başvuru formları, mobil uygulamalar, imza kampanyaları, stant çalışmaları, etkinlikler ve telefonla yapılan üyelikler yoluyla toplanır.

Söz konusu kişisel verileriniz KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydıyla ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizi güncellemeniz talep edilebilir. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz, kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgilerin tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. Şirket, hiçbir koşulda sizin tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

 • Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle,
 • Tarafımızdan mal ya da hizmet satın alınmamış olmasına rağmen sahibi olduğumuz internet sitelerine üye olmanız halinde, ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,
 • Başvurunuzun değerlendirilmesi ve gerekli alanlarda araştırmanın yapılabilmesi,
 • Sizinle ilgili yürütülen faaliyetlere dair iletişim kurabilmek ve inceleme yapılabilmek,
 • Size sözleşme şartlarındaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşmesel yükümlülük kapsamında ürün/hizmet temin ve satış sağlanması, satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, ödemelerin sağlanması,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarınızla yürütmekte olduğunuz faaliyetleri, haklarınızı, gizliliğinizi, güvenliğinizi korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
   

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;
  Toplanan kişisel verileriniz; Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • Zincir mağazalarda/şubelerde/bayilerde vb yerlerde görev alacak personelin bilgileri görev alacağı zincir mağazalar/şube/bayiler ile,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
   

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, yasal mevzuatlar uyarınca taaflar arasındaki sözleşmesi sona erdikten itibaren 15 (onbeş) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri
Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “1504. Sk. No: 8/A, 35230 Konak / Alsancak / İzmir” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya “bilgi@mayagirisim.com” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından şirkete daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel Verileriniz, Tarafımızca, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Maya Girişim A.Ş’ne bildirdiğim her türlü kişisel bilginin () şirketi tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve yurtiçine ve yurtdışına aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Maya Girişim A.Ş’ne tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

İşbu aydınlatma metni, taraflar arasında akdedilen … tarihli sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X